BỘ MÔN CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO

– Chịu trách nhiệm giảng dạy và quản lý, biên soạn đề cương chi tiết, giáo trình, tài liệu tham khảo đối với các học phần lý thuyết chuyên ngành và thực hành như: Máy cắt kim loại, Nguyên lý cắt gọt kim loại, Công nghệ chế tạo máy, Kỹ thuật chế tạo, Thực hành Tiện, Thực hành Phay … Quản lý các xưởng thực hành chuyên môn tại Khoa Cơ khí như xưởng Thực hành Nguội, Xưởng Hàn, Xưởng Tiện, Xưởng Phay.

– Thực hiện công việc nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ cho doanh nghiệp và đối tác ngoài trường.

– Đội ngũ nhân sự:

+ Th.S Vũ Đức Pháp (Trưởng Bộ môn)

+ NCS Trần Đình Khải

+ Th.S Nguyễn Duy Hải

+ Th.S Nguyễn Ngọc Quỳnh

+ Th.S Nguyễn Thành Long

+ Th.S Dương Minh Chung

+ Kỹ sư Phan Văn Thành

+ Kỹ sư Nguyễn Văn Sơn

+ Kỹ sư Nguyễn Thanh Vĩnh Phúc

+ Kỹ sư Võ Minh Quang