BỘ MÔN CAD/CAM-CNC

– Chịu trách nhiệm giảng dạy và quản lý, biên soạn đề cương chi tiết, giáo trình, tài liệu tham khảo đối với các học phần lý thuyết chuyên ngành và thực hành như: Lập trình CNC, Các phương pháp gia công cơ khí hiện đại, CAD cơ bản, Thực hành CNC cơ bản,… và các học phần thuộc lĩnh vực bảo trì và bảo dưỡng công nghiệp như Quản lý và Kỹ thuật bảo trì, Thực hành bảo trì hệ thống thiết bị công nghiệp… Quản lý các xưởng thực hành chuyên môn tại Khoa Cơ khí như xưởng CNC-CB, xưởng CNC-CN1, xưởng CNC-CN2.

– Thực hiện công việc nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ cho doanh nghiệp và đối tác ngoài trường.

– Đội ngũ nhân sự:

+ Th.S Bùi Anh Tuấn (Trưởng Bộ môn)

+ NCS. Chung Trần Thế Vinh

+ Th.S Trần Minh Thông

+ Th.S Đỗ Thị Phương Khanh

+ Th.S Nguyễn Hồng Phúc

+ Th.S Nguyễn Khắc Huy

+ Th.S Nguyễn Thanh Giang

+ Kỹ sư Trương Thị Phương Hồng

+ Kỹ sư Võ Hoài Sơn 

+ Kỹ sư Nguyễn Tiến Dũng