Kế hoạch Về việc triển khai Hội thi “Học sinh, sinh viên Thành phố với pháp luật” Năm học 2021 – 2022

Kính gửi Quý Thầy, Cô trong Khoa.

Kế hoạch số 1259/KH-LTT-ĐTN ngày 09/11/2021 Kế hoạch Về việc triển khai Hội thi “Học sinh, sinh viên Thành phố với pháp luật” Năm học 2021 – 2022

Leave a Comment