Kế hoạch Tổ chức phong trào thi đua bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong ngành Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2021 – 2025

Kính gửi Quý Thầy, Cô Ban Giám hiệu cùng toàn thể CB, GV, NV trong trường!

Kế hoạch số 1318/KH-LTT ngày 19/11/2021 Kế hoạch Tổ chức phong trào thi đua bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong ngành Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2021 – 2025

Leave a Comment