Kế hoạch công tác thi đua khen thưởng năm học 2021 – 2022 của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh

Kính gửi Quý Thầy, Cô Ban Giám hiệu cùng toàn thể CB, GV, NV trong trường.

Kế hoạch số 1261/KH-LTT-TC ngày 10/11/2021 Kế hoạch công tác thi đua khen thưởng năm học 2021 – 2022 của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh

Leave a Comment