TẬP THỂ GIẢNG VIÊN KHOA CƠ KHÍ

Trần Đình Khải
Phó Trưởng Khoa
Vũ Đức Pháp
Trưởng Bộ môn CN chế tạo
Vũ Quang Khải
Trưởng Bộ môn Cơ sở Cơ khí
Bùi Anh Tuấn
Trưởng Bộ môn CAD/CAM-CNC
Phan Văn Thành
Giảng viên
Võ Minh Quang
Giảng viên
Nguyễn Thanh Vĩnh Phúc
Giảng viên
Nguyễn Tiến Dũng
Giảng viên
Nguyễn Duy Hải
Giảng viên
Võ Hoài Sơn
Giảng viên
Trần Minh Thông
Giảng viên
Nguyễn Thành Long
Giảng viên
Nguyễn Ngọc Quỳnh
Giảng viên
Phan Thị Xuân Trang
Giảng viên
Trương Thị Phương Hồng
Giảng viên
Đỗ Thị Phương Khanh
Giảng viên
Lư Thị Yến Vũ
Giảng viên
Dương Thị Hồng
Giảng viên
Nguyễn Thanh Giang
Giảng viên
Nguyễn Văn Sơn
Giảng viên
Dương Minh Chung
Giảng viên
Nguyễn Thị Xuân Chinh
Giảng viên
Trần Thị Hương
Giảng viên
Nguyễn Thanh Vũ
Giảng viên